Ngày du lịch Việt Nam

CHỈ THỊ HỎA TỐC SỐ 08-CT/TU, NGÀY 03/02/2021 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

CHỈ THỊ HỎA TỐC SỐ 08-CT/TU, NGÀY 03/02/2021 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
CHỈ THỊ HỎA TỐC SỐ 08-CT/TU, NGÀY 03/02/2021 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY.


co_quan_chu_quan_ubnd_thi_xa_dong_trieu_3