Đệ tứ Chiến khu

Ban quản lý Khu di tích nhà Trần thị xã Đông Triều

20-04-2023 15:28

 Ban quản lý Khu di tích nhà Trần thị xã Đông Triều 

1. Thông tin chung     

            Tên cơ quan  : Ban quản lý Khu di tích nhà Trần thị xã Đông Triều. 
            Địa chỉ          : Trung tâm Văn hóa Thể thao, Khu 4, Phường Đông Triều, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. 
            Điện thoại     : 02033. 595.668 -  036.328.11.22 
            Email            : bqlditichnhatrandt@gmail.com 

2. Tổ chức bộ máy


untitled_design_2 

 1. Đồng chí: Nguyễn Văn Sơn - Trưởng ban

- Sinh năm: 1979.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý văn hóa.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.

- Điện thoại: 0398 839 769.

 untitled_design_9

 

 2. Đồng chí: Đặng Văn Diềm - Phó Trưởng ban

- Sinh năm: 1962.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính.

- Điện thoại: 0912 935 987.

 untitled_design_3

 

 3. Đồng chí: Nguyễn Thị Phương - Phó Trưởng ban

- Sinh năm: 1971.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.

- Điện thoại: 0904 466 832.

 untitled_design_4

 

 4. Đồng chí: Nguyễn Quốc Hùng - Phó Trưởng ban

- Sinh năm: 1981.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính.

- Điện thoại: 0986 889 289.

 

untitled_design_1

 

5. Đồng chí: Đặng Thị Thu Phương - Viên chức 

- Sinh năm: 1982. 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị du lịch. 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp. 

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên. 

- Điện thoại: 0984 568 469. 

 untitled_design_8

 

6. Đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Viên chức 

- Sinh năm: 1988. 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Lịch sử. 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp. 

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên. 

- Điện thoại: 0975 111 569. 

3. Chức năng - nhiệm vụ

 3.1.  Chức năng

Ban quản lý Khu di tích nhà Trần thị xã Đông Triều có chức năng giúp UBND thị xã Đông Triều quản lý, hướng dẫn, tổ chức lễ hội, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống các di tích đặc biệt cấp Quốc gia thuộc Khu di tích nhà Trần tại Đông Triều.

3.2.  Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Căn cứ chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của thị xã để xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn 05 năm và hàng năm về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều trình UBND thị xã phê duyệt. Triển khai công tác quản lý, tổ chức thực hiện các quy hoạch, chương trình và kế hoạch đã được phê duyệt theo thẩm quyền.

 2. Tổ chức quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy, nâng cao giá trị Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều theo đúng quy hoạch được phê duyệt và các quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp quản lý.

 3. Nghiên cứu, quản lý các hồ sơ, tài liệu khoa học, hệ thống trưng bày, nhà trưng bày, bảo tàng (nếu có) của các di tích thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều.

 4. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bổ sung tài liệu, tư liệu, hiện vật trên địa bàn để lập hồ sơ khoa học quản lý, lưu trữ nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống các di tích nhà Trần theo phân công quản lý và theo quy định của pháp luật.

 5. Tổ chức thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các giá trị lịch sử văn hóa, các di sản văn hóa nhà Trần… tới nhân dân trong và ngoài nước; tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn, bảo vệ các di sản văn hóa nhà Trần trên địa bàn thị xã Đông Triều.

 6. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn đối với công tác quản lý di tích của các xã, phường có liên quan trực tiếp đến di sản văn hóa nhà Trần.

 7. Thực hiện nhiệm vụ về chuyên môn, nghiệp vụ và tham gia một số nội dung công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích khác theo sự chỉ đạo của UBND thị xã Đông Triều.

 8. Tổ chức học tập, nghiên cứu, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội. Huy động các nguồn lực của tổ chức và các cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích nhà Trần ở Đông Triều. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư trong quá trình trùng tu, tôn tạo di tích...

 9. Thực hiện các công tác thống kê, thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND thị xã và các cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo quy định.

 10. Thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã Đông Triều.

 11. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của UBND thị xã. Tổ chức tiếp nhận các nguồn vốn Trung ương, địa phương, nguồn công đức của các tổ chức, cá nhân bằng tiền và hiện vật đóng góp để tu bổ, xây dựng khu di tích; thực hiện quản lý và lập kế hoạch sử dụng các nguồn thu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

 12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã giao.

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
11-10-2021 17:27:48 Trần Kim Hòa ĐT 0913310974

Xin hỏi Am Ngọa Vân đã xây dưng lại trong năm2021 đến bao giờ khanh thành

Trả lời

 
11-03-2020 15:25:26 0333076715

Xin chào Ban quản lý khu di tích nhà Trần

tôi là phóng viên của báo Công lý-cơ quan thuộc TAND tối cao

Hiện tại báo Công lý muốn lên một số tin bài tuyên truyền cũng như giới thiệu các địa điểm di tích nhà Trần và mong muốn là cầu nối truyền tải hình ảnh văn hóa của khu di tích đến với đông đảo bạn đọc.

Rất mong nhận được phản hồi của Ban quản lý khu di tích nhà Trần.

Trả lời

 

co_quan_chu_quan_ubnd_thi_xa_dong_trieu_3