Ngày du lịch Việt Nam

13-06-2022 11:22

ban_do_di_tich_nha_tran_1

Bản đồ các điểm giới hạn không gian phân bố

Khu di tích QGĐB trên địa bàn thị xã Đông Triều

lang_tu_phuc

Bản đồ vị trí lăng Tư Phúc (Tư Phúc lăng)

lang_ngai_son_01

Bản đồ vị trí lăng Ngải Sơn (Ngải Sơn lăng)

lang_dong_muc

Bản đồ vị trí lăng Đồng Mục (Mục lăng)

thai_lang

Bản đồ vị trí lăng Đồng Thái (Thái lăng)

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

co_quan_chu_quan_ubnd_thi_xa_dong_trieu_3